My Business Place Actions API Client Library برای دات نت

My Business Place Actions API : My Business Place Actions API رابطی برای مدیریت پیوندهای اقدام مکان یک مکان در Google ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با My Business Place Actions API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.MyBusinessPlaceActions.v1 .