Network Connectivity API Client Library برای دات نت

Network Connectivity API : Network Connectivity API دسترسی به مرکز اتصال شبکه را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Network Connectivity API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Networkconnectivity.v1alpha1 .