Network Management API Client Library برای دات نت

API مدیریت شبکه : API مدیریت شبکه مجموعه ای از قابلیت های نظارت و تشخیص عملکرد شبکه را ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API مدیریت شبکه با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.NetworkManagement.v1beta1 .