Network Services API Client Library برای دات نت

API خدمات شبکه :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API خدمات شبکه با استفاده از کتابخانه سرویس گیرنده Google API برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.NetworkServices.v1beta1 .