Google OAuth2 API Client Library برای دات نت

Google OAuth2 API : [منسوخ شده] مجوزهای مجوز کاربر نهایی را برای استفاده با سایر APIهای Google دریافت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google OAuth2 API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Oauth2.v2 .