کتابخانه سرویس گیرنده API اسکن درخواستی برای دات نت

On-Demand Scanning API : سرویسی برای اسکن تصاویر کانتینر برای آسیب‌پذیری‌ها.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API اسکن درخواستی با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.On-DemandScanning.v1 .