کتابخانه سرویس گیرنده API سیاست سازمان برای دات نت

API سیاست سازمانی : API سیاست سازمانی به کاربران اجازه می‌دهد تا قوانین حاکمیتی را بر روی منابع GCP خود در سراسر سلسله مراتب منابع ابری پیکربندی کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با سازمان سیاست API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.OrgPolicyAPI.v2 .