کتابخانه مشتری API اشتراک Reseller Payments برای دات نت

API اشتراک Reseller Payments :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع استفاده از Payments Reseller Subscription API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PaymentsResellerSubscription.v1 .