People API Client Library برای دات نت

People API : دسترسی به اطلاعات نمایه ها و مخاطبین را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با People API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PeopleService.v1 .