Google Play Integrity API Client Library برای دات نت

Google Play Integrity API : Play Integrity

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google Play Integrity API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PlayIntegrity.v1 .