Policy Simulator API Client Library برای دات نت

Policy Simulator API : Policy Simulator مجموعه ای از نقاط پایانی برای ایجاد، اجرا و مشاهده [Replay][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay] است. «بازپخش» نوعی شبیه‌سازی است که به شما امکان می‌دهد در صورت تغییر خط‌مشی IAM خود، نحوه دسترسی اعضایتان به منابع را ببینید. در طول یک «بازپخش»، «شبیه‌ساز سیاست» تلاش‌های دسترسی گذشته را تحت خط‌مشی فعلی و خط‌مشی پیشنهادی شما مجدداً ارزیابی یا پخش می‌کند و آن نتایج را با هم مقایسه می‌کند تا تعیین کند دسترسی اعضای شما چگونه ممکن است تحت خط‌مشی پیشنهادی تغییر کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Policy Simulator API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.PolicySimulator.v1beta1 .