reCAPTCHA Enterprise API Client Library برای دات نت

reCAPTCHA Enterprise API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با reCAPTCHA Enterprise API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.RecaptchaEnterprise.v1 .