Recommender API Client Library برای دات نت

Recommender API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Recommender API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Recommender.v1beta1 .