Google Cloud Memorystor for Redis API Client Library برای دات نت

Google Cloud Memorystore for Redis API : نمونه‌های Redis را در پلتفرم Google Cloud ایجاد و مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Cloud Memorystore برای Redis API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudRedis.v1 .