Cloud Run Admin API Client Library برای دات نت

Cloud Run Admin API : تصاویر کانتینر ارائه شده توسط کاربر را مستقر و مدیریت کنید که به طور خودکار بر اساس درخواست های دریافتی مقیاس می شوند. Cloud Run Admin API v1 از مشخصات Knative Serving API پیروی می کند، در حالی که v2 مطابق با استانداردهای API مبتنی بر Google Cloud AIP مطابق در https://google.aip.dev/ است.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Run Admin API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudRun.v1 .