Apps Script API Client Library برای دات نت

Apps Script API : پروژه های Google Apps Script را مدیریت و اجرا می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Apps Script API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Script.v1 .