Google Search Console API Client Library برای دات نت

Google Search Console API : Search Console API هم به داده‌های کنسول جستجو (فقط کاربران تأیید شده) و هم به اطلاعات عمومی بر اساس URL (هر کسی) دسترسی می‌دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Search Console API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SearchConsole.v1 .