Security Command Center API Client Library برای دات نت

Security Command Center API : Security Command Center API دسترسی به نماهای موقت دارایی ها و یافته های درون یک سازمان را فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Security Command Center API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SecurityCommandCenter.v1beta2 .