Service Consumer Management API Client Library برای دات نت

Service Consumer Management API : مصرف کنندگان خدمات یک سرویس زیرساخت خدمات را مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Service Consumer Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ServiceConsumerManagement.v1 .