Service Control API Client Library برای دات نت

Service Control API : کنترل پذیرش و گزارش تله متری را برای خدمات ادغام شده با زیرساخت خدمات ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Service Control API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ServiceControl.v1 .