Service Management API Client Library برای دات نت

API مدیریت خدمات : مدیریت خدمات گوگل به تولیدکنندگان خدمات اجازه می دهد تا خدمات خود را در پلتفرم Google Cloud منتشر کنند تا بتوانند توسط مصرف کنندگان خدمات کشف و استفاده شوند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با API مدیریت خدمات با استفاده از کتابخانه سرویس گیرنده Google API برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ServiceManagement.v1 .