Thư viện ứng dụng Service Management API (API Quản lý dịch vụ) cho .NET

API Quản lý dịch vụ: Quản lý dịch vụ của Google cho phép các nhà sản xuất dịch vụ phát hành dịch vụ của họ trên Google Cloud Platform để người sử dụng dịch vụ có thể khám phá và sử dụng các dịch vụ đó.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Service Management API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ServiceManagement.v1.