Service Usage API Client Library برای دات نت

سرویس Usage API : سرویس‌هایی را فعال می‌کند که مصرف‌کنندگان خدمات می‌خواهند در Google Cloud Platform استفاده کنند، خدمات موجود یا فعال‌شده را فهرست می‌کند یا خدماتی را که مصرف‌کنندگان خدمات دیگر استفاده نمی‌کنند غیرفعال می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع استفاده از سرویس Usage API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ServiceUsage.v1beta1 .