Cloud Source Repositories API Client Library برای دات نت

Cloud Source Repositories API : به مخازن کد منبع میزبانی شده توسط Google دسترسی دارد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Source Repositories API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudSourceRepositories.v1 .