Cloud SQL Admin API Client Library برای دات نت

Cloud SQL Admin API : API برای مدیریت نمونه پایگاه داده Cloud SQL

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud SQL Admin API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.SQLAdmin.v1 .