Thư viện ứng dụng API Quản trị của Cloud SQL cho .NET

API Quản trị của Cloud SQL: API để quản lý thực thể cơ sở dữ liệu Cloud SQL

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản trị của Cloud SQL bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.SQLAdmin.v1.