Security Token Service API Client Library برای دات نت

Security Token Service API : سرویس رمز امنیتی Google یا اعتبارنامه های شخص ثالث را برای یک رمز دسترسی کوتاه مدت به منابع Google Cloud مبادله می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Security Token Service API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudSecurityToken.v1 .