Tag Manager API Client Library برای دات نت

Tag Manager API : این API به مشتریان اجازه می دهد تا به پیکربندی ظرف و برچسب دسترسی داشته باشند و آن را تغییر دهند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Tag Manager API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.TagManager.v1 .