Tasks API Client Library برای دات نت

Tasks API : Google Tasks API به شما امکان می دهد وظایف و لیست وظایف خود را مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Tasks API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Tasks.v1 .