Cloud Text-to-Speech API Client Library برای دات نت

Cloud Text-to-Speech API : گفتار با صدای طبیعی را با استفاده از مدل های شبکه عصبی قدرتمند ترکیب می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Text-to-Speech API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Texttospeech.v1 .