Cloud Tool Results API Client Library برای دات نت

Cloud Tool Results API : API برای انتشار و دسترسی به نتایج از ابزارهای توسعه دهنده.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Tool Results API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ToolResults.v1beta3 .