Transcoder API Client Library برای دات نت

Transcoder API : این API فایل های ویدئویی را به فرمت های مناسب برای توزیع مصرف کننده تبدیل می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Transcoder API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Transcoder.v1 .