Chrome Verified Access API Client Library برای دات نت

Chrome Verified Access API : API for Verified Access افزونه chrome برای ارائه تأیید اعتبار برای دستگاه‌های Chrome در حال اتصال به شبکه سازمانی

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Chrome Verified Access API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Verifiedaccess.v2 .