کتابخانه Client API History نسخه برای دات نت

API تاریخچه نسخه : API تاریخچه نسخه - تولید

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Version History API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.VersionHistory.v1 .