Cloud Video Intelligence API Client Library برای دات نت

Cloud Video Intelligence API : اشیاء، محتوای صریح و تغییرات صحنه را در ویدیوها تشخیص می دهد. همچنین منطقه ای را برای حاشیه نویسی مشخص می کند و گفتار را به متن تبدیل می کند. از هر دو API ناهمزمان و جریان API پشتیبانی می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Video Intelligence API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudVideoIntelligence.v1p3beta1 .