VM Migration API Client Library برای دات نت

VM Migration API : از Migrate for Compute Engine API برای انتقال برنامه‌ای بارهای کاری استفاده کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با VM Migration API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.VMMigrationService.v1 .