Web Fonts Developer API Client Library برای دات نت

Web Fonts Developer API : Google Web Fonts Developer API به شما امکان می دهد اطلاعات مربوط به فونت های وب ارائه شده توسط Google را بازیابی کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Web Fonts Developer API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Webfonts.v1 .