Thư viện ứng dụng API thực thi quy trình công việc dành cho .NET

API thực thi quy trình công việc: Thực thi các quy trình công việc được tạo bằng API quy trình công việc.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Thực thi quy trình công việc bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.WorkflowExecutions.v1.