YouTube Analytics API Client Library برای دات نت

YouTube Analytics API : داده‌های YouTube Analytics شما را بازیابی می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با YouTube Analytics API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.YouTubeAnalytics.v2 .