YouTube Reporting API Client Library برای دات نت

YouTube Reporting API : کارهای گزارش دهی حاوی داده های YouTube Analytics شما را برنامه ریزی می کند و گزارش های داده انبوه حاصل را در قالب فایل های CSV دانلود می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با YouTube Reporting API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.YouTubeReporting.v1 .