Mẫu cho Thư viện ứng dụng Google OAuth cho Java

Thư viện ứng dụng OAuth của Google dành cho Java được thiết kế để hoạt động với mọi dịch vụ OAuth trên web, không chỉ với API của Google. Cho đến nay, chúng tôi chỉ có một mẫu, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ thêm được nhiều mẫu hơn theo thời gian. Chúng tôi cũng hoan nghênh đóng góp mẫu cho các API khác, như mô tả trong hướng dẫn trở thành người đóng góp của chúng tôi.

Mẫu dòng lệnh OAuth2 của Motion Motion hàng ngày:

Để duyệt xem các mẫu của tất cả các API của Google, hãy xem các mẫu cho Thư viện ứng dụng Java cho API của Google.