Trang chủ

Trang chủ là một tính năng bổ sung mới của Google Workspace, cho phép bạn xác định một hoặc nhiều thẻ không theo ngữ cảnh. Thẻ không theo ngữ cảnh được dùng để hiển thị giao diện người dùng khi người dùng ở bên ngoài ngữ cảnh cụ thể, chẳng hạn như khi người dùng đang xem hộp thư đến Gmail của họ nhưng chưa mở thư hoặc thư nháp.

Trang chủ cho phép bạn hiển thị nội dung không theo ngữ cảnh, giống như ứng dụng Google trong bảng điều khiển bên truy cập nhanh (Keep, Lịch và Tasks). Trang chủ cũng có thể là nơi bắt đầu ban đầu khi người dùng mở tiện ích bổ sung lần đầu tiên và hữu ích cho việc hướng dẫn người dùng mới cách tương tác với tiện ích bổ sung.

Bạn có thể xác định trang chủ cho tiện ích bổ sung bằng cách chỉ định trang chủ đó trong tệp kê khai dự án và triển khai một hoặc nhiều hàm homepageTrigger (xem phần Cấu hình trang chủ).

Bạn có thể có nhiều trang chủ, mỗi trang chủ cho một ứng dụng lưu trữ mà tiện ích bổ sung của bạn có thể mở rộng. Bạn cũng có thể xác định một trang chủ mặc định phổ biến được dùng trong các máy chủ mà bạn chưa chỉ định trang chủ tùy chỉnh.

Trang chủ tiện ích bổ sung của bạn được hiển thị khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Khi tiện ích bổ sung được mở lần đầu trong máy chủ lưu trữ (sau khi được ủy quyền).
 • Khi người dùng chuyển từ bối cảnh theo bối cảnh sang bối cảnh không theo ngữ cảnh khi tiện ích bổ sung đang mở. Ví dụ: từ chỉnh sửa sự kiện trên Lịch sang Lịch chính.
 • Khi người dùng nhấp vào nút quay lại đủ số lần để bật tất cả các thẻ khác trong ngăn xếp nội bộ.
 • Khi một lượt tương tác trên giao diện người dùng trong thẻ không theo ngữ cảnh dẫn đến lệnh gọi Navigation.popToRoot().

Việc thiết kế trang chủ là không bắt buộc nhưng bạn nên làm; nếu bạn không xác định, hệ thống sẽ sử dụng một thẻ chung chứa tên tiện ích bổ sung mỗi khi người dùng chuyển đến trang chủ.

Cấu hình trang chủ

Tiện ích bổ sung của Google Workspace sử dụng trường addOns.common.homepageTrigger để định cấu hình nội dung tiện ích bổ sung mặc định (không theo ngữ cảnh) cho tất cả ứng dụng lưu trữ trong tệp kê khai của tiện ích bổ sung:

  {
   // ...
   "addOns": {
    // ...
    "common": {
     // ...
     "homepageTrigger": {
      "runFunction": "myFunction",
      "enabled": true
     }
    }
   }
  }
 • runFunction: Tên của hàm Apps Script mà khung Tiện ích bổ sung của Google Workspace gọi để kết xuất các tiện ích bổ sung trên trang chủ. Hàm này là hàm kích hoạt trang chủ. Hàm này phải tạo và trả về một mảng các đối tượng Card tạo nên giao diện người dùng của trang chủ. Nếu trả về nhiều thẻ, ứng dụng lưu trữ sẽ hiển thị các tiêu đề thẻ trong danh sách mà người dùng có thể chọn (xem Trả về nhiều thẻ).

 • enabled: Liệu có nên bật thẻ trang chủ cho phạm vi này hay không. Trường này là không bắt buộc và được đặt mặc định là true. Việc đặt giá trị này thành false sẽ vô hiệu hoá thẻ trang chủ cho tất cả máy chủ lưu trữ (trừ khi bị ghi đè cho máy chủ đó; hãy xem bên dưới).

Ngoài cấu hình phổ biến, bạn cũng có thể ghi đè từng máy chủ lưu trữ có cấu trúc rõ ràng trong cấu hình từng ứng dụng máy chủ, tại addOns.gmail.homepageTrigger, addOns.calendar.homepageTrigger, v.v.:

  {
   ...
   "addOns": {
    ...
    "common": {
     // By default, call 'buildHomePage' to render homepage content
     // in all hosts. Since calendar.homepageTrigger below overrides
     // this in Calendar and Drive and the homepageTrigger is disabled
     // for Gmail, this homepage function never executes.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildHomePage" }
    },
    "calendar": {
     // Show customized homepage content for Calendar only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildCalendarHomepage" }
    },
    "drive": {
     // Show customized homepage content for Drive only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildDriveHomepage" }
    }
    "gmail": {
     // Disable homepage add-on content in Gmail.
     "homepageTrigger": { "enabled": false }
    },
    ...
   }
  }

Xin lưu ý rằng giá trị này tương đương với đoạn trích sau trong tệp kê khai:

  {
   ...
   "addOns": {
    ...
    "common": { /* ... */ }, // Omitted a default homepageTrigger specification.
    "calendar": {
     // Show customized homepage content for Calendar only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "myCalendarFunction" }
    },
    "drive": {
     // Show customized homepage content for Drive only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "myDriveFunction" }
    }
    "gmail": { /* ... */ },
    ...
   }
  }

Không có mục homepageTrigger nào là bắt buộc. Tuy nhiên, giao diện người dùng hiển thị cho một tiện ích bổ sung trong bất kỳ sản phẩm máy chủ lưu trữ nhất định nào phụ thuộc vào sự hiện diện của trường tệp kê khai tương ứng và liệu có homepageTrigger liên kết hay không. Ví dụ sau đây cho thấy các hàm kích hoạt tiện ích bổ sung được thực thi (nếu có) để tạo giao diện người dùng trang chủ cho các cấu hình tệp kê khai khác nhau:

Luồng trên trang chủ

Đối tượng sự kiện trên trang chủ

Khi được gọi, hàm kích hoạt trang chủ (runFunction) được mô tả ở trên sẽ được truyền đối tượng sự kiện chứa dữ liệu từ ngữ cảnh gọi.

Các đối tượng sự kiện trên trang chủ không bao gồm tiện ích hoặc thông tin theo ngữ cảnh; thông tin được chuyển giới hạn trong các trường đối tượng sự kiện phổ biến:

Hãy xem Đối tượng sự kiện để biết thêm thông tin chi tiết.

Các thẻ khác không theo ngữ cảnh

Giao diện người dùng bổ sung của bạn có thể chứa thêm các thẻ không theo ngữ cảnh không phải là trang chủ. Ví dụ: trang chủ có thể có một nút mở ra thẻ "Settings" tại đó người dùng có thể điều chỉnh các chế độ cài đặt tiện ích bổ sung (trong hầu hết trường hợp, các chế độ cài đặt này sẽ độc lập với ngữ cảnh và do đó không có ngữ cảnh).

Thẻ không theo ngữ cảnh được tạo như bất kỳ thẻ nào khác; sự khác biệt duy nhất là hành động hoặc sự kiện nào tạo ra và hiển thị thẻ. Hãy xem Phương thức điều hướng để biết thông tin chi tiết về cách tạo hiệu ứng chuyển đổi giữa các thẻ.