Tài liệu tham khảo về tiện ích bổ sung

Phần này liệt kê các tài nguyên mà bạn có thể tham khảo khi xây dựng các tiện ích bổ sung trong Apps Script.

Khi tạo một tiện ích bổ sung, bạn có thể sử dụng hầu hết mọi tổ hợp dịch vụ Apps Script. Để biết thêm thông tin về những việc Apps Script có thể làm, hãy xem tài liệu về Apps Script.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace

Phần này cung cấp dịch vụ Apps Script và tài nguyên tệp kê khai dành riêng cho Tiện ích bổ sung của Google Workspace.