Bắt đầu nhanh hàm tuỳ chỉnh

Bạn có thể sử dụng Google Apps Script để viết một hàm tuỳ chỉnh, sau đó sử dụng hàm này trong Google Trang tính giống như một hàm tích hợp sẵn.

Mẫu bắt đầu nhanh sau đây sẽ tạo một hàm tuỳ chỉnh để tính giá ưu đãi của các mặt hàng được chiết khấu. Giá ưu đãi được định dạng là đô la Mỹ.

Mục tiêu

 • Thiết lập tập lệnh.
 • Chạy tập lệnh.

Điều kiện tiên quyết

Để sử dụng mẫu này, bạn cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Tài khoản Google (tài khoản Google Workspace có thể cần được quản trị viên phê duyệt).
 • Một trình duyệt web có quyền truy cập vào Internet.

Thiết lập tập lệnh

 1. Tạo bảng tính mới.
 2. Trong bảng tính mới, hãy chọn mục trong trình đơn Tiện ích > Apps Script.
 3. Xoá bất kỳ mã nào trong trình chỉnh sửa tập lệnh và dán vào mã bên dưới. Sau đó, hãy nhấp vào biểu tượng Lưu Biểu tượng Lưu.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Chạy tập lệnh

 1. Chuyển về bảng tính của bạn.
 2. Trong một ô, hãy nhập =salePrice(100,.2). Tham số đầu tiên biểu thị giá gốc và tham số thứ hai biểu thị tỷ lệ phần trăm chiết khấu. Nếu ở một vị trí sử dụng dấu phẩy thập phân, bạn có thể cần phải nhập =salePrice(100;0,2).

Công thức mà bạn nhập vào ô sẽ chạy hàm trong tập lệnh bạn đã tạo ở phần trước. Hàm này dẫn đến giá ưu đãi là $80.00.

Các bước tiếp theo

Để tiếp tục tìm hiểu cách mở rộng Trang tính bằng Apps Script, hãy xem các tài nguyên sau: