SDK ARCore cho Unity đã ngừng hoạt động vào năm 2021 và không còn được hỗ trợ nữa. Ngoài ra, bạn không thể sử dụng SDK ARCore cho Unity với Unity 2020 trở lên. Thay vào đó, nhà phát triển bắt đầu các dự án mới nên sử dụng Tiện ích ARCore cho AR Foundation. Chỉ những nhà phát triển làm việc trên các dự án hiện có không thể di chuyển sang AR Foundation mới nên sử dụng SDK này.

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Hình ảnh tăng cường cho Unity

Tìm hiểu cách sử dụng Hình ảnh tăng cường trong ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản về thực tế tăng cường và cách định cấu hình phiên ARCore trước khi tiếp tục.

Xây dựng và chạy ứng dụng mẫu

Tạo một dự án mới trong Unity dựa trên startstart (bắt đầu nhanh).

Khi tạo ứng dụng, hãy nhớ thêm cảnh hình ảnh tăng cường vào Assets/GoogleARCore/Examples/AugmentedImage/Scenes/.

Đảm bảo thiết bị đã kết nối với máy của bạn, rồi nhấp vào Build and Run (Tạo và chạy). Unity xây dựng dự án của bạn thành một APK Android, cài đặt ứng dụng đó trên thiết bị và khởi chạy dự án.

Khi bạn di chuyển thiết bị, ứng dụng sẽ tự động phát hiện và theo dõi hình ảnh từ tập hợp hình ảnh tham chiếu nằm trong Assets/GoogleARCore/Examples/AugmentedImage/Images/.

Tạo tệp cơ sở dữ liệu

Trong cửa sổ Project (Dự án), chọn nhóm hình ảnh tham chiếu mong muốn (PNG hoặc JPG), sau đó nhấp chuột phải rồi chọn Create > Google ARCore > AugmentedImageDatabase.

Cơ sở dữ liệu hình ảnh mới được tạo trong cùng thư mục với hình ảnh tham chiếu.

Cửa sổ Inspector (Trình kiểm tra) hiển thị hình ảnh trong cơ sở dữ liệu và điểm chất lượng hình ảnh. Hệ thống có thể sẽ khó phát hiện hình ảnh có điểm chất lượng thấp hơn 75.

Bạn có thể tùy ý chỉ định chiều rộng thực (tính bằng mét) cho mỗi hình ảnh. Nếu làm như vậy, ARCore có thể ước tính tư thế của hình ảnh thực trong thời gian chạy ngay khi ARCore phát hiện hình ảnh thực tế mà không yêu cầu người dùng di chuyển thiết bị để xem hình ảnh thực từ các điểm nhìn khác nhau.

Sử dụng tệp cơ sở dữ liệu

  1. Trong cửa sổ Dự án, hãy chuyển đến Assets/GoogleARCore/Examples/AugmentedImage/Configurations và mở AugmentedImagesSessionConfig.

  2. Trong Trình kiểm tra, nhấp vào hộp bên cạnh Cơ sở dữ liệu hình ảnh tăng cường rồi chọn tệp cơ sở dữ liệu bạn đã tạo.

Tải AugmentedImage

Hãy xem AugmentedImageExampleController.cs, nằm trong Assets/GoogleARCore/Examples/AugmentedImage/Scripts, để biết ví dụ về cách có thể theo dõi:

Session.GetTrackables<AugmentedImage>(myList, TrackableQueryFilter.Updated);

Hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng

Khi phát hiện Hình ảnh tăng cường, ARCore sẽ tạo một Trackable cho Hình ảnh tăng cường đó và đặt TrackingState thành TrackingAugmentedImageTrackingMethod thành FullTracking. Khi hình ảnh được theo dõi chuyển ra khỏi chế độ xem máy ảnh, ARCore sẽ thay đổi AugmentedImageTrackingMethod thành LastKnownPose trong khi vẫn tiếp tục cung cấp hướng và vị trí của hình ảnh.

Ứng dụng của bạn nên sử dụng các kiểu dữ liệu liệt kê khác nhau tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng dự định.

  • Hình ảnh cố định. Hầu hết các trường hợp sử dụng liên quan đến hình ảnh được khắc phục tại chỗ (nghĩa là không dự kiến di chuyển) chỉ cần sử dụng TrackingState để xác định xem hình ảnh có được phát hiện hay không và vị trí của hình ảnh có được biết hay không. Bạn có thể bỏ qua AugmentedImageTrackingMethod.

  • Di chuyển hình ảnh. Nếu ứng dụng của bạn cần theo dõi hình ảnh chuyển động, hãy sử dụng cả TrackingStateAugmentedImageTrackingMethod để xác định xem hình ảnh có bị phát hiện hay không và vị trí của hình ảnh có được biết hay không.

Trường hợp sử dụng Hình ảnh cố định Đang di chuyển hình ảnh
Ví dụ: Áp phích treo trên tường Quảng cáo bên cạnh xe buýt
Tư thế này có thể
được coi là hợp lệ khi
TrackingState == Tracking TrackingState == Tracking

AugmentedImageTrackingMethod == FullTracking