Calendars: insert

สร้างปฏิทินรอง ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคำขอ ให้ระบุทรัพยากรปฏิทินพร้อมด้วยพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
summary string ชื่อปฏิทิน เขียนได้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากรปฏิทินในเนื้อหาการตอบสนอง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Create a new calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar = new Calendar();
calendar.setSummary("calendarSummary");
calendar.setTimeZone("America/Los_Angeles");

// Insert the new calendar
Calendar createdCalendar = service.calendars().insert(calendar).execute();

System.out.println(createdCalendar.getId());

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

calendar = {
    'summary': 'calendarSummary',
    'timeZone': 'America/Los_Angeles'
}

created_calendar = service.calendars().insert(body=calendar).execute()

print created_calendar['id']

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$calendar = new Google_Service_Calendar_Calendar();
$calendar->setSummary('calendarSummary');
$calendar->setTimeZone('America/Los_Angeles');

$createdCalendar = $service->calendars->insert($calendar);

echo $createdCalendar->getId();

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

calendar = Google::Apis::CalendarV3::Calendar.new(
  summary: 'calendarSummary',
  time_zone: 'America/Los_Angeles'
)
result = client.insert_calendar(calendar)
print result.id

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูการตอบสนอง