Calendars: update

Bir takvimin meta verilerini günceller. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
calendarId string Takvim tanımlayıcısı. Takvim kimliklerini almak için calendarList.list yöntemini çağırın. Oturum açmış olan kullanıcının birincil takvimine erişmek istiyorsanız "primary" anahtar kelimesini kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Daha fazla bilgi için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasına göz atın.

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir Takvimler kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
İsteğe Bağlı Özellikler
description string Takvimin açıklaması. İsteğe bağlı. yazılabilir
location string Serbest biçimli metin olarak takvimin coğrafi konumu. İsteğe bağlı. yazılabilir
summary string Takvimin başlığı. yazılabilir
timeZone string Takvimin saat dilimi. (IANA Saat Dilimi Veritabanı adı olarak biçimlendirilir, ör. "Avrupa/Zürih".) İsteğe bağlı. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Takvim kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve a calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

// Make a change
calendar.setSummary("calendarSummary");

// Update the altered calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar updatedCalendar =
    service.calendars().update(calendar.getId(), calendar).execute();

System.out.println(updatedCalendar.getEtag());

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# First retrieve the calendar from the API.
calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

calendar['summary'] = 'New Summary'

updated_calendar = service.calendars().update(calendarId=calendar['id'], body=calendar).execute()

print updated_calendar['etag']

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

// First retrieve the calendar from the API.
$calendar = $service->calendars->get('primary');

$calendar->setSummary('New Summary');

$updatedCalendar = $service->calendars->update('primary', $calendar);

echo $updatedCalendar->getEtag();

Ruby

Ruby istemci kitaplığı'nı kullanır.

calendar = client.get_calendar('primary')
calendar.summary = "New Summary"
result = client.update_calendar(calendar.id, calendar)
print result.etag

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün.