Events: instances

แสดงผลอินสแตนซ์ของกิจกรรมที่เกิดซ้ำที่ระบุ ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/eventId/instances

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
calendarId string ตัวระบุปฏิทิน หากต้องการเรียกข้อมูลรหัสปฏิทิน ให้เรียกเมธอด calendarList.list หากต้องการเข้าถึงปฏิทินหลักของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน ให้ใช้คีย์เวิร์ด "primary"
eventId string ตัวระบุกิจกรรมที่เกิดซ้ำ
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
alwaysIncludeEmail boolean เลิกใช้งานแล้วและละเว้นแล้ว ระบบจะแสดงผลค่าในช่อง email สำหรับผู้จัด ครีเอเตอร์ และผู้เข้าร่วมเสมอ แม้จะไม่มีอีเมลจริงที่ใดเลยก็ตาม (เช่น มีการระบุค่าที่สร้างขึ้นและใช้งานไม่ได้)
maxAttendees integer จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดที่จะรวมไว้ในคำตอบ ถ้ามีผู้เข้าร่วมมากกว่าจำนวนที่ระบุ ระบบจะส่งคืนเฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้น ไม่บังคับ
maxResults integer จำนวนเหตุการณ์สูงสุดที่แสดงผลในหน้าผลการค้นหาหนึ่งหน้า โดยค่าเริ่มต้นคือ 250 เหตุการณ์ ขนาดหน้าเว็บต้องไม่เกิน 2,500 เหตุการณ์ ไม่บังคับ
originalStart string เวลาเริ่มต้นเดิมของอินสแตนซ์ในผลลัพธ์ ไม่บังคับ
pageToken string โทเค็นที่ระบุหน้าผลลัพธ์ที่จะแสดงผล ไม่บังคับ
showDeleted boolean จะรวมเหตุการณ์ที่ลบไปแล้ว (โดยมี status เท่ากับ "cancelled") ในผลลัพธ์หรือไม่ ระบบจะยังรวมอินสแตนซ์ของกิจกรรมที่เกิดซ้ำที่ยกเลิกแล้วด้วยหาก singleEvents เป็น "เท็จ" ไม่บังคับ ทั้งนี้ ระบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็น "เท็จ"
timeMax datetime ขอบเขตบน (ไม่รวม) สำหรับเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมที่จะกรอง ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือไม่กรองตามเวลาเริ่มต้น ต้องเป็นการประทับเวลา RFC3339 ที่มีออฟเซ็ตเขตเวลาที่จำเป็น
timeMin datetime ขอบเขตล่าง (รวม) ของเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์ที่จะกรอง ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือไม่กรองตามเวลาสิ้นสุด ต้องเป็นการประทับเวลา RFC3339 ที่มีออฟเซ็ตเขตเวลาที่จำเป็น
timeZone string เขตเวลาที่ใช้ในคำตอบ ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือเขตเวลาของปฏิทิน

การให้สิทธิ์

คำขอนี้อนุญาตการให้สิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ขอบเขต

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

โปรดอย่าแสดงเนื้อหาของคำขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบสนองที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": "calendar#events",
 "etag": etag,
 "summary": string,
 "description": string,
 "updated": datetime,
 "timeZone": string,
 "accessRole": string,
 "defaultReminders": [
  {
   "method": string,
   "minutes": integer
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "nextSyncToken": string,
 "items": [
  events Resource
 ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
kind string ประเภทของคอลเล็กชัน ("calendar#events")
etag etag ETag ของคอลเล็กชัน
summary string ชื่อปฏิทิน อ่านอย่างเดียว
description string คำอธิบายของปฏิทิน อ่านอย่างเดียว
updated datetime เวลาที่แก้ไขล่าสุดของปฏิทิน (เป็นการประทับเวลา RFC3339) อ่านอย่างเดียว
timeZone string เขตเวลาของปฏิทิน อ่านอย่างเดียว
accessRole string บทบาทการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับปฏิทินนี้ อ่านอย่างเดียว ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • "none" - ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
 • "freeBusyReader" - ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง
 • "reader" - ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านปฏิทิน กิจกรรมส่วนตัวจะปรากฏต่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบผู้อ่าน แต่รายละเอียดของกิจกรรมจะถูกซ่อนไว้
 • "writer" - ผู้ใช้มีสิทธิ์อ่านและเขียนปฏิทิน กิจกรรมส่วนตัวจะปรากฏต่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้เขียน และรายละเอียดของกิจกรรมจะปรากฏ
 • "owner" - ผู้ใช้เป็นเจ้าของปฏิทิน บทบาทนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดของบทบาทผู้เขียน โดยมีความสามารถเพิ่มเติมในการดูและจัดการ ACL
defaultReminders[] list การช่วยเตือนเริ่มต้นในปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว การแจ้งเตือนเหล่านี้ใช้กับกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินนี้ที่ไม่ได้ลบล้างกิจกรรมอย่างชัดเจน (เช่น ไม่ได้ตั้งค่า reminders.useDefault เป็น "จริง")
defaultReminders[].method string วิธีการที่การช่วยเตือนนี้ใช้ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
 • "email" - การช่วยเตือนจะส่งผ่านอีเมล
 • "popup" - การช่วยเตือนจะส่งผ่านป๊อปอัป UI

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการช่วยเตือน

เขียนได้
defaultReminders[].minutes integer จำนวนนาทีก่อนเริ่มกิจกรรมซึ่งระบบจะเริ่มการช่วยเตือน ค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40320 (4 สัปดาห์ในหน่วยนาที)

ต้องระบุเมื่อเพิ่มการช่วยเตือน

เขียนได้
nextPageToken string โทเค็นที่ใช้เข้าถึงหน้าถัดไปของผลการค้นหานี้ ละเว้นหากไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้มีการระบุ nextSyncToken
items[] list รายการกิจกรรมในปฏิทิน
nextSyncToken string โทเค็นที่ใช้ในเวลาต่อมาเพื่อเรียกเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ผลลัพธ์นี้กลับมา ละไว้หากมีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้จะมี nextPageToken

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;
import com.google.api.services.calendar.model.Events;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Iterate over the instances of a specific recurring event
String pageToken = null;
do {
 Events events =
   service.events().instances('primary', 'eventId').setPageToken(pageToken).execute();
 List<Event> items = events.getItems();
 for (Event event : items) {
  System.out.println(event.getSummary());
 }
 pageToken = events.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

page_token = None
while True:
 events = service.events().instances(calendarId='primary', eventId='eventId',
                   pageToken=page_token).execute()
 for event in events['items']:
  print event['summary']
 page_token = events.get('nextPageToken')
 if not page_token:
  break

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$events = $service->events->instances('primary', "eventId");

while(true) {
 foreach ($events->getItems() as $event) {
  echo $event->getSummary();
 }
 $pageToken = $events->getNextPageToken();
 if ($pageToken) {
  $optParams = array('pageToken' => $pageToken);
  $events = $service->events->instances('primary', "eventId",
    $optParams);
 } else {
  break;
 }
}

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

page_token = nil
begin
 result = client.list_event_instances('primary', 'eventId')
 result.items.each do |e|
  print e.summary + "\n"
 end
 if result.next_page_token != page_token
  page_token = result.next_page_token
 else
  page_token = nil
 end
end while !page_token.nil?

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูการตอบสนอง