Settings: list

แสดงผลการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ลองใช้เลยหรือดูตัวอย่าง

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/settings

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
maxResults integer จำนวนรายการสูงสุดที่แสดงผลในหน้าผลการค้นหาหนึ่งหน้า โดยค่าเริ่มต้นคือ 100 รายการ ขนาดหน้าเว็บต้องไม่เกิน 250 รายการ ไม่บังคับ
pageToken string โทเค็นที่ระบุหน้าผลลัพธ์ที่จะแสดงผล ไม่บังคับ
syncToken string โทเค็นที่ได้รับจากช่อง nextSyncToken จะแสดงในหน้าสุดท้ายของผลลัพธ์จากคำขอรายการก่อนหน้า ทำให้ผลลัพธ์ของคำขอรายการนี้มีเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่นั้น
หาก syncToken หมดอายุ เซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยรหัสตอบกลับ 410 GONE และไคลเอ็นต์ควรล้างพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินการซิงค์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้ syncToken
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซิงค์ที่เพิ่มขึ้น
ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือส่งคืนรายการทั้งหมด

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์จากขอบเขตต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ขอบเขต

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.settings.readonly

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

โปรดอย่าแสดงเนื้อหาของคำขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบสนองที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": "calendar#settings",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "nextSyncToken": string,
 "items": [
  settings Resource
 ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย Notes
kind string ประเภทของคอลเล็กชัน ("calendar#settings")
etag etag Etag ของคอลเล็กชัน
items[] list รายการการตั้งค่าผู้ใช้
nextPageToken string โทเค็นที่ใช้เข้าถึงหน้าถัดไปของผลการค้นหานี้ ละเว้นหากไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้มีการระบุ nextSyncToken
nextSyncToken string โทเค็นที่ใช้ในเวลาต่อมาเพื่อเรียกเฉพาะรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ผลลัพธ์นี้กลับมา ละไว้หากมีผลลัพธ์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้จะมี nextPageToken

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างโค้ดที่มีสำหรับวิธีการนี้ไม่ได้แสดงถึงภาษาโปรแกรมที่รองรับทั้งหมด (ดูรายการภาษาที่รองรับได้ในหน้าไลบรารีของไคลเอ็นต์)

Java

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Setting;
import com.google.api.services.calendar.model.Settings;
// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Iterate over all user settings
Settings settings = service.settings().list().execute();

for (Setting setting : settings.getItems()) {
 System.out.println(setting.getId() + ": " + setting.getValue());
}

Python

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Python

settings = service.settings().list().execute()

for setting in settings['items']:
 print '%s: %s' % (setting['id'], setting['value'])

PHP

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ PHP

$settings = $service->settings->listSettings();

foreach ($settings->getItems() as $setting) {
 echo $setting->getId() . ': ' . $setting->getValue();
}

Ruby

ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Ruby

result = client.list_settings
result.items.each do |e|
 print e.id + ": " + e.value + "\n"
end

ลองใช้เลย

ใช้ API Explorer ด้านล่างเพื่อเรียกใช้เมธอดนี้กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูการตอบสนอง