Người dùng của bạn có đang sử dụng Lớp học với Google Meet không? Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nhanh về Apps Script để biết cách điểm danh học viên trong các khóa học của Google Meet.

Quản lý khóa học

Tài nguyên khoá học đại diện cho một lớp (chẳng hạn như "Math 127)" cũng như giáo viên, danh sách học viên và siêu dữ liệu đã chỉ định cho lớp.

Mỗi khóa học được xác định bằng một mã nhận dạng duy nhất do máy chủ chỉ định. Ngoài ra, tên có thể được liên kết với một khóa học và được sử dụng thay cho mã nhận dạng duy nhất. Mỗi tên, được gọi là Bí danh, tồn tại trong một không gian tên hạn chế những người có thể tạo và xem tên.

Hai vùng chứa tên được hỗ trợ:

 • Miền: Không gian tên miền hữu ích cho việc tạo các bí danh mà tất cả người dùng cần quyền truy cập, nhưng không dành riêng cho bất kỳ chương trình nào. Ví dụ: bạn nên tạo các trang thông tin thay thế cho một khoá học, chẳng hạn như MATH 127 và COMSCI 127 trong vùng chứa tên miền. Chỉ quản trị viên miền mới có thể tạo bí danh trong vùng chứa tên miền, nhưng tất cả người dùng trong miền đều có thể nhìn thấy bí danh.
 • Dự án dành cho nhà phát triển: Không gian tên của dự án dành cho nhà phát triển sẽ hữu ích cho việc quản lý bí danh dành riêng cho ứng dụng. Ví dụ: Một ứng dụng sử dụng giá trị nhận dạng thay thế cho các khoá học có thể tạo các bí danh để liên kết giá trị nhận dạng đó với các khoá học của Lớp học. Các bí danh được tạo trong không gian tên này được liên kết với một dự án Bảng điều khiển API của Google cụ thể. Bất kỳ người dùng ứng dụng nào cũng có thể tạo và xem các bí danh trong không gian tên của dự án nhà phát triển ứng dụng đó.

Tạo khóa học

Bạn có thể thêm một khoá học bằng cách sử dụng phương thức courses.create(), như trong ví dụ sau:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/CreateCourse.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;

namespace ClassroomSnippets
{  
  // Class to demonstrate the use of Classroom Create Course API
  public class CreateCourse
  {
    /// <summary>
    /// Creates a new course with description.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created course</returns>
    public static Course ClassroomCreateCourse()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomCourses);

        // Create Classroom API service.
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom API Snippets"
        });

        // Create a new course with description.
        var course = new Course
        {
          Name = "10th Grade Biology",
          Section = "Period 2",
          DescriptionHeading = "Welcome to 10th Grade Biology",
          Description = "We'll be learning about about the structure of living creatures "
                 + "from a combination of textbooks, guest lectures, and lab work. Expect "
                 + "to be excited!",
          Room = "301",
          OwnerId = "me",
          CourseState = "PROVISIONED"
        };

        course = service.Courses.Create(course).Execute();
        // Prints the new created course Id and name.
        Console.WriteLine("Course created: {0} ({1})", course.Name, course.Id);
        return course;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        { 
          Console.WriteLine("OwnerId not specified.");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Apps Script

classroom/snippet/createCourse.gs
/**
 * Creates 10th Grade Biology Course.
 * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/create
 * return {string} Id of created course
 */
function createCourse() {
 let course = {
  name: '10th Grade Biology',
  section: 'Period 2',
  descriptionHeading: 'Welcome to 10th Grade Biology',
  description: 'We\'ll be learning about the structure of living creatures from a combination ' +
   'of textbooks, guest lectures, and lab work. Expect to be excited!',
  room: '301',
  ownerId: 'me',
  courseState: 'PROVISIONED'
 };
 try {
  // Create the course using course details.
  course = Classroom.Courses.create(course);
  Logger.log('Course created: %s (%s)', course.name, course.id);
  return course.id;
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle Courses.create() exception
  Logger.log('Failed to create course %s with an error %s', course.name, err.message);
 }
}

Go

classroom/snippets/createCourse.go
c := &classroom.Course{
	Name:        "10th Grade Biology",
	Section:      "Period 2",
	DescriptionHeading: "Welcome to 10th Grade Biology",
	Description:    "We'll be learning about about the structure of living creatures from a combination of textbooks, guest lectures, and lab work. Expect to be excited!",
	Room:        "301",
	OwnerId:      "me",
	CourseState:    "PROVISIONED",
}
course, err := srv.Courses.Create(c).Do()
if err != nil {
	log.Fatalf("Course unable to be created %v", err)
}

Java

classroom/snippets/src/main/java/CreateCourse.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Course;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Create Course API */
public class CreateCourse {
 /**
  * Creates a course
  *
  * @return newly created course
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Course createCourse() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  Course course = null;
  try {
   // Adding a new course with description
   course = new Course()
     .setName("10th Grade Biology")
     .setSection("Period 2")
     .setDescriptionHeading("Welcome to 10th Grade Biology")
     .setDescription("We'll be learning about about the structure of living creatures "
       + "from a combination of textbooks, guest lectures, and lab work. Expect "
       + "to be excited!")
     .setRoom("301")
     .setOwnerId("me")
     .setCourseState("PROVISIONED");
   course = service.courses().create(course).execute();
   // Prints the new created course Id and name
   System.out.printf("Course created: %s (%s)\n", course.getName(), course.getId());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 400) {
    System.err.println("Unable to create course, ownerId not specified.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return course;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomCreateCourse.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Course;
use Google\Service\Exception;

function createCourse()
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses");
  $service = new Classroom($client);
  try {
    $course = new Course([
      'name' => '10th Grade Biology',
      'section' => 'Period 2',
      'descriptionHeading' => 'Welcome to 10th Grade Biology',
      'description' => 'We\'ll be learning about about the structure of living ' .
        'creatures from a combination of textbooks, guest ' .
        'lectures, and lab work. Expect to be excited!',
      'room' => '301',
      'ownerId' => 'me',
      'courseState' => 'PROVISIONED'
    ]);
    $course = $service->courses->create($course);
    printf("Course created: %s (%s)\n", $course->name, $course->id);
    return $course;
  } catch (Exception $e) {
    echo 'Message: ' . $e->getMessage();
  }
}

Python

classroom/snippets/classroom_create_course.py
from __future__ import print_function

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_create_course():

  """
  Creates the courses the user has access to.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """

  creds, _ = google.auth.default()
  # pylint: disable=maybe-no-member

  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)
    course = {
      'name': '10th Grade Mathematics Probability-2',
      'section': 'Period 3',
      'descriptionHeading': 'Welcome to 10th Grade Mathematics',
      'description': """We'll be learning about about the
                 polynomials from a
                 combination of textbooks and guest lectures.
                 Expect to be excited!""",
      'room': '302',
      'ownerId': 'me',
      'courseState': 'PROVISIONED'
    }
    # pylint: disable=maybe-no-member
    course = service.courses().create(body=course).execute()
    print(f"Course created: {(course.get('name'), course.get('id'))}")
    return course

  except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")
    return error


if __name__ == '__main__':
  classroom_create_course()

Khi tạo khoá học, bạn có thể tuỳ ý thêm siêu dữ liệu như nội dung mô tả, thời gian hoặc vị trí của khoá học.

Để tạo một khóa học, người dùng phải đưa ra yêu cầu phải có quyền thích hợp trong hồ sơ người dùng của mình.

Các khoá học được tạo bằng courseState đặt thành PROVISIONED theo mặc định; tuy nhiên, bạn có thể ghi đè các lớp này thành ACTIVE. Nếu khoá được tạo ở trạng thái PROVISIONED, thì giáo viên được xác định trong ownerId phải chấp nhận lớp trong giao diện người dùng của Lớp học hoặc khoá học phải được cập nhật thông qua API để thay đổi courseState thành ACTIVE và cung cấp cho học viên của lớp đó.

Truy xuất thông tin chi tiết về khoá học

Bạn có thể truy xuất siêu dữ liệu về một khoá học bằng phương thức courses.get() như trong mẫu sau:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/GetCourse.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Get Course API
  public class GetCourse
  {
    /// <summary>
    /// Retrieve a single course's metadata.
    /// </summary>
    /// <param name="courseId">Id of the course.</param>
    /// <returns>a course, null otherwise.</returns>
    public static Course ClassroomGetCourse(string courseId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomCourses);

        // Create Classroom API service.
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom Snippets"
        });

        // Get the course details using course id
        Course course = service.Courses.Get(courseId).Execute();
        Console.WriteLine("Course '{0}' found.\n", course.Name);
        return course;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("Course does not exist.");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Apps Script

classroom/snippet/getCourse.gs
/**
 * Retrieves course by id.
 * @param {string} courseId
 * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/get
 */
function getCourse(courseId) {
 try {
  // Get the course details using course id
  const course = Classroom.Courses.get(courseId);
  Logger.log('Course "%s" found. ', course.name);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle Courses.get() exception of Handle Classroom API
  Logger.log('Failed to found course %s with error %s ', courseId, err.message);
 }
}

Go

classroom/snippet/getCourse.go
ctx := context.Background()
srv, err := classroom.NewService(ctx, option.WithHTTPClient(client))
if err != nil {
	log.Fatalf("Unable to create classroom Client %v", err)
}
id := "123456"
course, err := srv.Courses.Get(id).Do()
if err != nil {
	log.Fatalf("Course unable to be retrieved %v", err)
}

Java

classroom/snippets/src/main/java/GetCourse.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Course;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Get Course API */
public class GetCourse {
 /**
  * Retrieve a single course's metadata.
  *
  * @param courseId - Id of the course to return.
  * @return a course
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Course getCourse(String courseId) throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  Course course = null;
  try {
   course = service.courses().get(courseId).execute();
   System.out.printf("Course '%s' found.\n", course.getName());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 404) {
    System.out.printf("Course with ID '%s' not found.\n", courseId);
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return course;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomGetCourse.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Exception;

function getCourse($courseId)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses");
  $service = new Classroom($client);
  try {
    $course = $service->courses->get($courseId);
    printf("Course '%s' found.\n", $course->name);
    return $course;
  } catch (Exception $e) {
    if ($e->getCode() == 404) {
      printf("Course with ID '%s' not found.\n", $courseId);
    } else {
      throw $e;
    }
  }
}

Python

classroom/snippets/classroom_get_course.py
from __future__ import print_function

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_get_course(course_id):

  """
  Prints the name of the with specific course_id.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """

  creds, _ = google.auth.default()
  # pylint: disable=maybe-no-member
  course = None
  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)
    course = service.courses().get(id=course_id).execute()
    print(f"Course found : {course.get('name')}")
  except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")
    print(f"Course not found: {course_id}")
    return error
  return course


if __name__ == '__main__':
  # Put the course_id of course whose information needs to be fetched.
  classroom_get_course('course_id')

Để biết danh sách các khoá học, hãy sử dụng courses.list(), như trong ví dụ sau:

.NET

classroom/snippets/classroomsnippets/ListCourses.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom List Course API
  public class ListCourses
  {
    /// <summary>
    /// Retrieves all courses with metadata.
    /// </summary>
    /// <returns>list of courses with its metadata, null otherwise.</returns>
    public static List<Course> ClassroomListCourses()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomCourses);

        // Create Classroom API service.
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom Snippets"
        });

        string pageToken = null;
        var courses = new List<Course>();

        do
        {
          var request = service.Courses.List();
          request.PageSize = 100;
          request.PageToken = pageToken;
          var response = request.Execute();
          courses.AddRange(response.Courses);
          pageToken = response.NextPageToken;
        } while (pageToken != null);

        Console.WriteLine("Courses:");
        foreach (var course in courses)
        {
          // Print the courses available in classroom
          Console.WriteLine("{0} ({1})", course.Name, course.Id);
        } 
        return courses;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is ArgumentNullException)
        {
          Console.WriteLine("No courses found.");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Apps Script

classroom/snippets/listCourses.gs
/**
 * Lists all course names and ids.
 * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/list
 */
function listCourses() {
 let courses = [];
 const pageToken = null;
 const optionalArgs = {
  pageToken: pageToken,
  pageSize: 100
 };
 try {
  const response = Classroom.Courses.list(optionalArgs);
  courses = response.courses;
  if (courses.length === 0) {
   Logger.log('No courses found.');
   return;
  }
  // Print the courses available in classroom
  Logger.log('Courses:');
  for ( const course in courses) {
   Logger.log('%s (%s)', courses[course].name, courses[course].id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  Logger.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

Java

classroom/snippets/src/main/java/ListCourses.java
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Course;
import com.google.api.services.classroom.model.ListCoursesResponse;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate the use of Classroom List Course API */
public class ListCourses {
 /**
  * Retrieves all courses with metadata
  *
  * @return list of courses with its metadata
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static List<Course> listCourses() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  String pageToken = null;
  List<Course> courses = new ArrayList<>();

  try {
   do {
    ListCoursesResponse response = service.courses().list()
      .setPageSize(100)
      .setPageToken(pageToken)
      .execute();
    courses.addAll(response.getCourses());
    pageToken = response.getNextPageToken();
   } while (pageToken != null);

   if (courses.isEmpty()) {
    System.out.println("No courses found.");
   } else {
    System.out.println("Courses:");
    for (Course course : courses) {
     System.out.printf("%s (%s)\n", course.getName(), course.getId());
    }
   }
  } catch (NullPointerException ne) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("No courses found.\n");
  }
  return courses;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomListCourses.php
use Google\Service\Classroom;
use Google\Client;

function listCourses(): array
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses");
  $service = new Classroom($client);
  $courses = [];
  $pageToken = '';

  do {
    $params = [
      'pageSize' => 100,
      'pageToken' => $pageToken
    ];
    $response = $service->courses->listCourses($params);
    $courses = array_merge($courses, $response->courses);
    $pageToken = $response->nextPageToken;
  } while (!empty($pageToken));

  if (count($courses) == 0) {
    print "No courses found.\n";
  } else {
    print "Courses:\n";
    foreach ($courses as $course) {
      printf("%s (%s)\n", $course->name, $course->id);
    }
  }
  return $courses;
}

Python

classroom/snippets/classroom_list_courses.py
from __future__ import print_function

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_list_courses():

  """
  Prints the list of the courses the user has access to.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """

  creds, _ = google.auth.default()
  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)
    courses = []
    page_token = None

    while True:
      # pylint: disable=maybe-no-member
      response = service.courses().list(pageToken=page_token,
                       pageSize=100).execute()
      courses.extend(response.get('courses', []))
      page_token = response.get('nextPageToken', None)
      if not page_token:
        break

    if not courses:
      print("No courses found.")
      return
    print("Courses:")
    for course in courses:
      print(f"{course.get('name'), course.get('id')}")
    return courses
  except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")
    return error


if __name__ == '__main__':
  print('Courses available are-------')
  classroom_list_courses()

Bạn cũng có thể chỉ liệt kê các khóa học cho một người dùng cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Truy xuất các khoá học dành cho người dùng.

Cập nhật thông tin khóa học

Bạn có thể cập nhật một số siêu dữ liệu khoá học sau khi tạo khoá học. Bạn có thể cập nhật các trường sau đây bất cứ lúc nào sau khi tạo khoá học:

 • name
 • section
 • descriptionHeading
 • description
 • room
 • courseState
 • ownerId

Để cập nhật tất cả các trường trong một khoá học, hãy sử dụng phương thức courses.update(), như trong ví dụ sau:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/UpdateCourse.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Net;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Update Course API
  public class UpdateCourse
  {
    /// <summary>
    /// Update one field of course 
    /// </summary>
    /// <param name="courseId"></param>
    /// <returns></returns>
    /// <exception cref="GoogleApiException"></exception>
    public static Course ClassroomUpdateCourse(string courseId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomCourses);

        // Create Classroom API service.
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom API Snippet"
        });

        Course course = service.Courses.Get(courseId).Execute();
        course.Section = "Period 3";
        course.Room = "302";
        course = service.Courses.Update(course, courseId).Execute();
        Console.WriteLine("Course '{0}' updated.\n", course.Name);
        return course;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("Failed to update the course. Error message: {0}", e.Message);
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }

      return null;

    }
  }

}

Apps Script

classroom/snippets/courseUpdate.gs
/**
 * Updates the section and room of Google Classroom.
 * @param {string} courseId
 * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/update
 */
function courseUpdate(courseId) {
 try {
  // Get the course using course ID
  let course = Classroom.Courses.get(courseId);
  course.section = 'Period 3';
  course.room = '302';
  // Update the course
  course = Classroom.Courses.update(course, courseId);
  Logger.log('Course "%s" updated.', course.name);
 } catch (e) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  Logger.log('Failed to update the course with error %s', e.message);
 }
}

Java

classroom/snippets/src/main/java/UpdateCourse.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Course;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Update Course API */
public class UpdateCourse {
 /**
  * Updates a course's metadata.
  *
  * @param courseId - Id of the course to update.
  * @return updated course
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Course updateCourse(String courseId) throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();

  Course course = null;
  try {
   // Updating the section and room in a course
   course = service.courses().get(courseId).execute();
   course.setSection("Period 3");
   course.setRoom("302");
   course = service.courses().update(courseId, course).execute();
   // Prints the updated course
   System.out.printf("Course '%s' updated.\n", course.getName());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 404) {
    System.err.println("Course does not exist.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return course;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomUpdateCourse.php
use Google\Client;
use Google\Service\Classroom;

function updateCourse($courseId)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses");
  $service = new Classroom($client);
  $course = $service->courses->get($courseId);
  $course->section = 'Period 3';
  $course->room = '302';
  $course = $service->courses->update($courseId, $course);
  printf("Course '%s' updated.\n", $course->name);
  return $course;
}

Python

classroom/snippets/classroom_update_course.py
from __future__ import print_function

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_update_course(course_id):
  """
  Updates the courses names the user has access to.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """
  # pylint: disable=maybe-no-member

  creds, _ = google.auth.default()

  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)

    # Updates the section and room of Google Classroom.
    course = service.courses().get(id=course_id).execute()
    course['name'] = '10th Grade Physics - Light'
    course['section'] = 'Period 4'
    course['room'] = '410'
    course = service.courses().update(id=course_id, body=course).execute()
    print(f" Updated Course is: {course.get('name')}")
    return course

  except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")
    return error


if __name__ == '__main__':
  # Put the course_id of course whose course needs to be updated.
  classroom_update_course('course_id')

Bạn cũng có thể cập nhật các trường cụ thể bằng cách sử dụng phương thức courses.patch(), như trong mẫu sau:

.NET

classroom/snippets/Classessnippets/PatchCourse.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Classroom.v1;
using Google.Apis.Classroom.v1.Data;
using Google.Apis.Services;
using System;
using Google;

namespace ClassroomSnippets
{
  // Class to demonstrate the use of Classroom Patch Course API
  public class PatchUpdate
  {
    /// <summary>
    /// Updates one or more fields in a course.
    /// </summary>
    /// <param name="courseId"></param>
    /// <returns></returns>
    /// <exception cref="GoogleApiException"></exception>
    public static Course ClassroomPatchUpdate(string courseId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(ClassroomService.Scope.ClassroomCourses);

        // Create Classroom API service.
        var service = new ClassroomService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Classroom API Snippet"
        });

        var course = new Course
        {
          Section = "Period 3",
          Room = "302"
        };
        // Updates one or more fields of course.
        var request = service.Courses.Patch(course, courseId);
        request.UpdateMask = "section,room";
        course = request.Execute();
        Console.WriteLine("Course '{0}' updated.\n", course.Name);
        return course;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("Failed to update the course. Error message: {0}", e.Message);
        }
        else
        {
          throw ;
        }
      }

      return null;

    }
  }
}

Apps Script

classroom/snippet/patchCourse.gs
/**
 * Updates the section and room of Google Classroom.
 * @param {string} courseId
 * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/patch
 */
function coursePatch(courseId) {
 let course = {
  'section': 'Period 3',
  'room': '302'
 };
 const mask = {
  updateMask: 'section,room'
 };
 try {
  // Update section and room in course.
  course = Classroom.Courses.patch(body=course, id=courseId, updateMask=mask);
  Logger.log('Course "%s" updated.', course.name);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle Courses.patch() exception
  Logger.log('Failed to update the course. Error message: %s', err.message);
 }
}

Java

classroom/snippets/src/main/java/PatchCourse.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.classroom.Classroom;
import com.google.api.services.classroom.ClassroomScopes;
import com.google.api.services.classroom.model.Course;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate the use of Classroom Patch Course API */
public class PatchCourse {
 /**
  * Updates one or more fields in a course.
  *
  * @param courseId - Id of the course to update.
  * @return updated course
  * @throws IOException - if credentials file not found.
  */
 public static Course patchCourse(String courseId) throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application. */
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Collections.singleton(ClassroomScopes.CLASSROOM_COURSES));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Create the classroom API client
  Classroom service = new Classroom.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Classroom samples")
    .build();
  Course course = null;
  try {
   course = new Course()
     .setSection("Period 3")
     .setRoom("302");
   course = service.courses().patch(courseId, course)
     .setUpdateMask("section,room")
     .execute();
   System.out.printf("Course '%s' updated.\n", course.getName());
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 404) {
    System.err.println("Course does not exist.\n");
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return course;
 }
}

PHP

classroom/snippets/src/classroomPatchCourse.php
use Google\Service\Classroom;
use Google\Service\Classroom\Course;
use Google\Client;

function patchCourse($courseId)
{
  /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO (developer) - See https://developers.google.com/identity for
   guides on implementing OAuth2 for your application. */
  $client = new Client();
  $client->useApplicationDefaultCredentials();
  $client->addScope("https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses");
  $service = new Classroom($client);

  try {
    $course = new Course([
      'section' => 'Period 3',
      'room' => '302'
    ]);
    $params = ['updateMask' => 'section,room'];
    $course = $service->courses->patch($courseId, $course, $params);
    printf("Course '%s' updated.\n", $course->name);
    return $course;
  } catch (Exception $e) {
    echo 'Message: ' . $e->getMessage();
  }
}

Python

classroom/snippets/classroom_patch_course.py
from __future__ import print_function

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def classroom_patch_course(course_id):

  """
  Patch new course with existing course in the account the user has access to.
  Load pre-authorized user credentials from the environment.
  TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
  for guides on implementing OAuth2 for the application.
  """
  # pylint: disable=maybe-no-member

  creds, _ = google.auth.default()

  try:
    service = build('classroom', 'v1', credentials=creds)
    course = {
      'section': 'Period 3',
      'room': '313'
    }
    course = service.courses().patch(id=course_id,
                     updateMask='section,room',
                     body=course).execute()
    print(f" Course updated are: {course.get('name')}")
    return course
  except HttpError as error:
    print(f"An error occurred: {error}")


if __name__ == '__main__':
  # Put the course_id of course with whom we need to patch some extra
  # information.
  classroom_patch_course('course_id')